Trang chủ >>  Đề án - chương trình hành động >> Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ CNH, HĐH Đất nước giai đoạn 2010-2015
(08/12/2014 04:36:51 PM)
Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp Hội Phụ nữ trong giai đoạn cách mạng hiện nay

Tuyên truyền, giáo dục là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng của Đảng, là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội LHPN. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong các cấp Hội sẽ góp phần triển khai chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước đến cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ. Đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng hành động, bồi dưỡng giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và điều chỉnh những nhận thức sai lệch cũng như đấu tranh với những quan điểm sai trái trong cuộc sống, thực hiện định hướng và điều chỉnh dư luận xã hội.

Trong những năm qua, tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, cả những thuận lợi và khó khăn, nhưng các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã nắm vững định hướng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, bám sát thực tiễn đang diễn ra sôi động để kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác, đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, đời sống, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ đuợc các cấp Hội quan tâm. Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, đời sống, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, nghiên cứu dư luận xã hội và tâm trạng các tầng lớp phụ nữ phục vụ công tác tham mưu; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị liên quan giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh liên quan đến phụ nữ... góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân về đường lối, quan điểm và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chuyên đề ở từng năm trong hệ thống Hội, trong cán bộ, công chức, viên chức và tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp phụ nữ. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; củng cố thêm niềm tin của quần chúng nhân dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện các hoạt động “làm theo Bác” thông qua những việc làm cụ thể như mô hình tiết kiệm, bảo vệ môi trường, sẵn sàng giúp nhau khi hoạn nạn, khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, sửa đổi lề lối làm việc... Điển hình như mô hình “Thu gom phế liệu”, “Nuôi heo đất” (Bình Đông - Bình Sơn); “Hũ gạo tiết kiệm” (Bình Chương - Bình Sơn); “Hũ gạo tình thương” (Tịnh Giang - Sơn Tịnh); “Tổ hùn vốn tiết kiệm” (Đức Thắng - Mộ Đức)…

Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh đã tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú. Các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tuyên truyền, quán triệt, vận động hội viên, phụ nữ hiểu đầy đủ và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Coi trọng việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Tích cực tham gia việc triển khai Hiến pháp sửa đổi, tập trung tuyên truyền và tổ chức cho cán bộ, hội viên quán triệt các nội dung của Hiến pháp, Luật Đất đai sửa đổi năm 2013, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - khen thưởng; tổ chức học tập, quán triệt kế hoạch của Hội LHPN Việt Nam về thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Hướng dẫn thực hiện Quy định về Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; Nghị quyết chuyên đề về Tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay của TW Hội LHPN Việt Nam.

Tuyên truyền các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, chú trọng tuyên truyền giáo dục theo chiều sâu, hướng dẫn, giúp đỡ, có các hình thức vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ phấn đấu rèn luyện theo 4 phẩm chất đạo đức một cách tự nguyện, nghiêm túc, trở thành một việc làm thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày, đáp ứng nhu cầu thực tiễn; tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; đẩy mạnh truyền thông tại cộng đồng cho hội viên, phụ nữ.

Chú trọng trong việc tuyên truyền, nhân rộng các điển hình phụ nữ, mô hình hoạt động tiêu biểu trong các lĩnh vực, đặc biệt là trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh....

Đồng thời, chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phê phán những hiện tượng tiêu cực, góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã bám sát tình hình, nhiệm vụ thực tế của địa phương, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nên có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền, nhiều nội dung với hình thức đa dạng như: nói chuyện thời sự, nói chuyện chuyên đề; hái hoa dân chủ, hình thức sân khấu hóa; sinh hoạt các Câu lạc bộ, lồng ghép nội dung sinh họat vào các buổi họp, hội nghị; giao lưu; hội thảo, hội thi… Ngoài ra, các cấp Hội đã quan tâm hình thức tuyên truyền thông qua nhóm nhỏ và tư vấn trực tiếp đối với từng đối tượng, nhờ vậy mà công tác tuyên truyền đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Các cấp Hội đã thường xuyên củng cố và mở rộng mạng lưới báo cáo viên, truyên truyền viên của Hội và thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền.

 Để góp phần hỗ trợ công tác tuyên truyền, các cấp Hội đã xây dựng và ngày càng phát huy tốt vai trò tích cực của cán bộ Hội tại cơ sở, hội viên nòng cốt để kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong nhân dân và quần chúng phụ nữ; tham mưu với cấp ủy và chính quyền giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội trong tỉnh. Tính đến cuối năm 2014, các cấp Hội đã xây dựng được 38.738 hội viên nòng cốt (chiếm 17,36%). Ngoài ra, công tác nắm tình hình tư tưởng được tăng cường hơn thông qua các hình thức: Đi cơ sở, từ báo cáo theo hệ thống Hội các cấp, qua các hoạt động trực báo hàng tháng, giao ban hàng tuần, qua các kênh thông tin truyền thông... Chủ động phối hợp với Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục phản ánh các nội dung, hoạt động liên quan đến phụ nữ và hoạt động Hội; phát huy tích cực Trang Thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh, phản ánh kịp thời những thông tin hoạt động liên quan đến tổ chức Hội, các mô hình hay, những cá nhân, tập thể điển hình trên các lĩnh vực,….

Công tác kiểm tra, sơ, tổng kết được coi trọng, thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Hội LHPN tỉnh đã tiến hành kiểm tra từ cơ sở và hoàn thành nhiều báo cáo sơ, tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là các Chỉ thị Nghị quyết trong các lĩnh vực tuyên giáo có chất lượng, góp phần các cấp ủy Đảng đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng trong cuộc sống.

Nhìn chung, thông qua các hình thức tuyên truyền, nhiều nội dung có ý nghĩa thiết thực, giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức cho phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu, qua đó giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, hội viên phụ nữ, vận động gia đình và người thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương có hiệu quả; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm công dân đối với đất nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhờ đó phong trào của Hội Phụ nữ trong thời gian qua không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng, nội dung các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào phụ nữ và các cuộc vận động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn đối với cán bộ, hội viên, phụ nữ; nhiều chị em trở thành những tấm gương tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo,…

Những kết quả đạt được như trên trước hết nhờ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, đồng thời sự cố gắng của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể các cấp.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống Hội Phụ nữ trong những năm qua vẫn còn bộc lộ những khuyết điểm, hạn chế, khó khăn nhất định:

Công tác nắm bắt phản ánh tình hình tư tưởng của hội viên, phụ nữ, tâm trạng xã hội ở một số địa phương, cơ sở chưa kịp thời; nội dung tuyên truyền chưa phong phú, chưa mang tính thời sự, tính cấp thiết và phản ánh được những vấn đề nóng bỏng của đời sống; nội dung tuyên truyền chưa đáp ứng nhu cầu thông tin của một đối tượng cụ thể; một số báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa có kinh nghiệm thực tiễn, chưa chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền; chất lượng tuyên truyền của một số cán bộ Hội chưa đáp ứng yêu cầu; nội dung, hình thức tuyên truyền ở một số nơi chưa phong phú, đa dạng, do đó có nơi chưa thu hút được đông đảo hội viên tham gia.

Việc phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch” chưa kịp thời.

Trong những năm tới, công tác tuyên truyền vừa có tính thuận lợi cơ bản, vừa phải đương đầu với những khó khăn, thử thách do tác động phức tạp, nhiều chiều của tình hình thế giới, trong nước. Trước bối cảnh đó, mục tiêu, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền, giáo dục trong những năm tới là góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Tham gia tích cực, có hiệu quả vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Trước mắt là tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia góp ý kiến vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng và tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp.

Ban Chấp hành Hội Hội LHPN các cấp cần tìm những giải pháp tích cực nhất để thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ động và kịp thời nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, tâm trạng xã hội từ cơ sở; tham mưu, đề xuất cho cấp ủy biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia giải quyết những yêu cầu chính đáng, những vấn đề bức xúc của hội viên, phụ nữ ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong thời gian trước, trong và sau đại hội Đảng.

Hai là, tham mưu triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Hội; đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội kịp thời.

Ba là, tập trung tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh nhằm khơi dậy lòng tự hào cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp phụ nữ.

Bốn là, tập trung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tuyên truyền, quán triệt, vận động hội viên, phụ nữ hiểu đầy đủ và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp. Phối hợp với các cơ quan hữu quan đẩy mạnh tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Năm là, tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trước mắt và lâu dài của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước giai đoạn 2010 - 2015”; Đề án “5 triệu bà mẹ nuôi day con tốt”; Cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch” .

Sáu là, phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng kịp thời các điển hình phụ nữ, mô hình hoạt động tiêu biểu trong các lĩnh vực, đặc biệt là trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch”.

Tăng cường việc mở rộng các loại hình tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền qua trang thông tin điện tử của Hội, phối hợp duy trì chuyên trang trên Báo Quảng Ngãi, phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, sử dụng có hiệu quả các loại tài liệu tuyên truyền và sử dụng tủ sách pháp luật có hiệu quả.

Bảy là, công tác tuyên truyền, giáo dục phải thực sự hướng về cơ sở, tăng cường phối hợp với các cơ quan làm công tác tư tưởng, thông tin hai chiều từ tỉnh đến cơ sở để nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng mới nẩy sinh.

Tám là, tiếp tục xây dựng, củng cố, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đặc biệt ở cấp cơ sở.

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã góp phần xứng đáng vào những thành tích chung của Hội. Chúng ta tin tưởng rằng, trong những năm tới, các cấp Hội trong tỉnh sẽ đạt được những thành tích cao hơn nữa, từng bước xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện để đưa phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp hội phụ nữ tiến kịp đà phát triển chung của phong trào phụ nữ cả nước.

                                                                                      Nguyễn Thị Việt Hiển

      UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh

Tin cùng danh mục:

THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEB
ĐỀ ÁN & CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu
 

Bản quyền © thuộc về: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi
Người chịu trách nhiệm: Bà Lê Na - Địa chỉ: 279 Quang Trung - Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3826973 - Fax: 055.3826973 - Email: hoiphunutinh@quangngai.gov.vn
Thiết kế bởi: Trung tâm CN-TT&TT Quảng Ngãi - Website:
http://www.nuian.vn